HABERLER

İhale ilanı

 

DELİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

24 ADET DÜKKÂNIN KİRALANMASINA AİT İHALE İLANI

Madde 1: İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait, 10/B, 10/C, 10/D, 10/E, 10/F, 10/G, 14/A, 14/B, 14/C, 14/Z03, 14/108, 14/109, 14/111, 18/C, 18/D, 18/E, 20/A, 20/B, 20/C, 22-24B, 22-24C, 22-24D, 22-24E ve 28 kapı numaralı 24 adet dükkân aşağıda belirtildiği üzere 1 Yıllığına Belediyemize gelir temin etmek üzere 2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulüyle 25.12.2023 Pazartesi günü şartname hükümleri çerçevesinde ihaleleri yapılarak kiraya verilecektir.

Madde 2: 25.12.2023 Pazartesi günü Saat 10:15’de Başlayıp 17:00’da bitecek olan ihale belediye hizmet binası Toplantı Salonunda Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır.

Madde3: Kiraya verilecek olan Dükkan Yılık muhammen kira bedeli ve Geçici Teminat Aşağıya çıkarılmış olup Belediyemizin T.C. Ziraat Bankası Delice Şubesinde işlem gören TR55 0001 0006 581387973950 04 nolu hesaba ihale gününden önce yatırılacaktır. 

 

S.NO

MAHALLE

NUMARA

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATI

 

1

 

Cumhuriyet Mahallesi

 

 

28

 

1.500,00TL

 

540,00TL

 

10:15

 

2

 

Cumhuriyet Mahallesi

 

 

10/B

 

2.500,00TL

 

900,00TL

 

10:30

 

3

 

Cumhuriyet Mahallesi

 

 

10/C

 

2.500,00TL

 

900,00TL

 

10:45

 

4

 

Cumhuriyet Mahallesi

 

 

10/D

 

2.500,00TL

 

900,00TL

 

11:00

 

5

 

Cumhuriyet Mahallesi

 

 

10/E

 

2.500,00TL

 

900,00TL

 

11:15

 

6

 

Cumhuriyet Mahallesi

 

 

10/F

 

2.500,00TL

 

900,00TL

 

11:30

 

7

 

Cumhuriyet Mahallesi

 

 

10/G

 

7.000,00TL

 

2.520,00TL

 

11:45

 

8

 

Cumhuriyet Mahallesi

 

 

14/A

 

1.500,00TL

 

540,00TL

 

13:00

 

9

 

 

Cumhuriyet Mahallesi

 

 

14/B

 

1.000,00TL

 

360,00TL

 

13:15

 

10

 

Cumhuriyet Mahallesi

 

 

14/C

 

1.500,00TL

 

540,00TL

 

13:30

 

11

 

Cumhuriyet Mahallesi

 

 

14/Z03

 

1.500,00TL

 

540,00TL

 

13:45

 

12

 

Cumhuriyet Mahallesi

 

 

14/108

 

1.000,00TL

 

360,00TL

 

14:00

 

13

 

Cumhuriyet Mahallesi

 

 

14/109

 

1.000,00TL

 

360,00TL

 

14:15

 

14

 

 

Cumhuriyet Mahallesi

 

 

14/111

 

1.000,00TL

 

360,00TL

 

14:30

 

15

 

 

Cumhuriyet Mahallesi

 

 

18/C

 

1.500,00TL

 

540,00TL

 

14:45

 

16

 

Cumhuriyet Mahallesi

 

 

18/D

 

1.500,00TL

 

540,00TL

 

15:00

 

17

 

Cumhuriyet Mahallesi

 

 

18/E

 

1.500,00TL

 

540,00TL

 

15:15

 

18

 

Cumhuriyet Mahallesi

 

 

20/A

 

2.500,00TL

 

900,00TL

 

15:30

 

19

 

Cumhuriyet Mahallesi

 

 

20/B

 

1.500,00TL

 

540,00TL

 

15:45

 

20

 

Cumhuriyet Mahallesi

 

 

20/C

 

1.000,00TL

 

360,00TL

 

16:00

 

21

 

Cumhuriyet Mahallesi

 

 

22-24B

 

1.500,00TL

 

540,00TL

 

16:15

 

22

 

Cumhuriyet Mahallesi

 

 

22-24C

 

1.500,00TL

 

540,00TL

 

16:30

 

23

 

Cumhuriyet Mahallesi

 

 

22-24D

 

1.500,00TL

 

540,00TL

 

16:45

 

24

 

Cumhuriyet Mahallesi

 

 

22-24E

 

1.500,00TL

 

540,00TL

 

17:00

 

Yukarıda niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazlar Delice Belediye Başkanlığı tarafından 25.12.2023 Pazartesi günü Saat 10:15’de Başlayıp 17:00’da bitecek olan ihaleye çıkarılmış dükkanlar 1 Yıllığına kiraya verilecektir.

İhale, Delice Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri çerçevesinde Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.

4/1: Gerçek Kişiler için;

a) Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan kimlik kartının fotokopisi,

b)İkametgâhı Delice İlçesi sınırları dışında olanlar için Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet sisteminden alınmış “Yerleşim Yeri Bildirimi” aslı,

c) Vekil tayin edilenler için vekâletname aslı, ortak girişimciler için ise imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi” nin aslı,

ç) Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden Barkodlu olarak alınabilir)

d) İhale Şartnamesi (Yazı İşlerinden Temin Edilecek),

e) Geçici Teminat ödendiğine dair banka dekontu.

4/2: Tüzel Kişiler için;

İhalenin yapılacağı tarih itibariyle, içinde bulunulan yıl tarihli Ticaret Sicili Müdürlüğünden ve Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış;

a) Tebligata esas adres beyanı bulunan, Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Sicil Kayıt Sureti 

b) Yetki Belgesi ile Faaliyet Belgesi fotokopileri,

c) Yetkili kişi ve ortakların son durumunu gösterir Ticari Sicil Gazetesi fotokopisi,

d) Tüzel Kişiliğe temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerini gösteren noter tarafından düzenlenmiş vekâletname aslı veya örneği,

e) İhale Şartnamesi (Yazı İşlerinden Temin Edilecek),

f) Geçici Teminat ödendiğine dair banka dekontu.

5- Geçici teminat makbuzu ve diğer belgeler, 25.12.2023 Pazartesi günü ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

6- İhale ile ilgili şartname  mesai saatleri içerisinde belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

7- 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen Gerçek ve Tüzel kişiler ile Kamu İhalesinden Yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar.

8- Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                               

İLAN OLUNUR.