ETKİNLİKLER

ARSA İHALE İLANI

T.C.

DELİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN METNİ 

İlan Adı:  Arsa İhalesi

İlan Yeri: Delice Belediye Başkanlığı

İlan Tipi:  İhale İlanı

İhale Tarihi ve Saati  : 28.09.2018 -  11:00

İhale İlanın Yapılacağı Yer : Delice Belediyesi Toplantı Salonu

1-                  Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemizin Tapu kayıtlarında Karabekir Mahallesi  üzerinde, 484 Ada 02 Parselde bulunan 234 m² Arsanın Belediyemize gelir temin etmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile (açık arttırma) 28.09.2018 Tarihinde Cuma Günü saat 11:00’da şartname hükümleri çerçevesinde satış ihalesi yapılacaktır.

 

                                                   Satışı Yapılacak Taşınmazın;

S.NO

MAHALLESİ

ADA /PARSEL

M² fiatı

MUHAMMAL BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ

1

Karabekir Mah.

(Cumhuriyet Mah)

484 Ada

  02

 Parsel

 

234M²

 

50.00TL

 

 

11,700.00TL

 

351.00TL

 

11:00

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler; İhaleye Katılım dilekçesi ile birlikte;

  1. Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu
  2. Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti ( Nüfus Müdürlüğünden ) ve Kimlik Fotokopisi
  3. Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi ( Nüfus Müdürlüğünden )
  4. Vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname,
  5. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.
  6. Adli Sicil Kaydı.

İhaleye ait şartname mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden   temin edilebilir.

Belediye İhaleyi Yapıp Yapmamakta Serbesttir.

İsteklilere duyurulur.

DELİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TELEFON NUMARALARI

0(318)6185004 – 6185244