ETKİNLİKLER

BELEDİYE ARAÇ SATIŞ İHALE İLANI

Belediye Garajında bulunan, ekonomik  ömrünü doldurmuş Çekme Belgeli ve İhtiyaç fazlası olan , aşağıda nitelikleri yazılı, kullanılabilir durumda oldukları tespit edilen 1 (BİR) adet araç, Belediye Encümenin 05.10.2020  Tarih ve 2020/43 sayılı kararına istinaden  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi ve devamı gereğince Açık Arttırma Usulü ile satışa çıkartılmıştır.

1) İhalelerin Tarihi ve Saati: 20.10.2020 Salı  günü saat 11.30 da başlayacaktır
2) İhalelerin Yapılacağı Yer: Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 10 Kat 2 Delice / KIRIKKALE

3) İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi ve devamına göre Açık Arttırma Usulü
4) İhale şartnamelerini: İhale şartnamelerini: Delice Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 10 Kat 2 Delice / KIRIKKALE  adresinden temin edilebilir.
Tel: 0318 618 50 04
5) Şartname Bedeli: 500,00 -TL. ( İhalesine girilecek her araç için ayrı şartname bedeli ödenecektir. İhaleyi kaybeden veya ihaleden çekilen isteklilere şartname bedelleri geri verilmeyecektir.)
6) İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler;
a) Nüfus kâğıdının idarece onaylanacak fotokopisi ve İkametgâh belgesi (Gerçek Kişiler), irtibat için telefon, varsa mail adresi.
b) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)
c) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)
d) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,
e) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)
g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,
h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
ı) İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması,
i) Delice Belediyesi nezdinde borcu olmadığına dair belge. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)

 j) Sabıka Kaydı ( Sabıkalı olması durumunda sabıkasını belirten açıklayıcı kâğıt. Terör vb. suçlar ile yüz kızartıcı suçlardan sabıkası olanlar ihaleye alınmayacaktır.)

 k) İstekli ihalesine gireceği her araç için, istenilen belgeleri ayrı dosya olarak hazırlayacaktır.

 7) İlanın birinci maddesinde belirtilen ihale saatine kadar istenilen belgelerin, ihalenin yapılacağı adreste bulunan Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek evraklar veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
8) Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla araçlara ait dosyalarındaki bilgileri ve her türlü masrafı (vergi,resim,harç,kdv ,mal müdürlüğünde doğacak masraflar vb.) alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalelerin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9) Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni süresinde ödenecektir..
10) İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

İlanen duyurulur

                                                                                              DELİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI