HABERLER

Delice belediye başkanlığı sanayi sitesi ve yöresel ürünler satış merkezi 7 adet dükkÂnın kiralanmasına ait ihale ilanı

 

DELİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SANAYİ SİTESİ VE YÖRESEL ÜRÜNLER SATIŞ MERKEZİ

7 ADET DÜKKÂNIN KİRALANMASINA AİT İHALE İLANI

 

Madde 1: İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Ankara Caddesi 11 Nolu Sokak 480 Ada 18 Parsel üzerinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait sanayi dükkânları B Blok 201S, C Blok 199A, 199F, 199G, 199H, 199K, 199P kapı numaralı 7 adet dükkân aşağıda belirtildiği üzere 2 Yıllığına Belediyemize gelir temin etmek üzere 2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulüyle 30.04.2024 Salı günü şartname hükümleri çerçevesinde ihaleleri yapılarak kiraya verilecektir.

 

Madde 2: 30.04.2024 Salı günü Saat 10:00’da Başlayıp 11:30 ‘da bitecek olan ihale belediye hizmet binası başkanlık odasında Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır.

 

Madde 3: Kiraya verilecek olan Dükkan Yılık muhammen kira bedeli ve Geçici Teminat Aşağıya çıkarılmış olup Belediyemizin T.C. Ziraat Bankası Delice Şubesinde işlem gören TR55 0001 0006 581387973950 04 nolu hesaba ihale gününden önce yatırılacaktır. 

 

 

S.NO

MAHALLE

BÖLÜM

ADA / PARSEL

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATI

 

1

 

Cumhuriyet Mahallesi

 

201S

27

 

480 Ada

18 Parsel

 

3.200,00TL

 

2.304,00TL

 

10:00

 

2

 

Cumhuriyet Mahallesi

 

199A

28

 

480 Ada

18 Parsel

 

3.200,00TL

 

2.304,00TL

 

10:15

 

3

 

 Cumhuriyet Mahallesi

 

199F

33

 

480 Ada

18 Parsel

 

3.200,00TL

 

2.304,00TL

 

10:30

 

4

 

 Cumhuriyet Mahallesi

 

199G

34

 

480 Ada

18 Parsel

 

3.200,00TL

 

2.304,00TL

 

10:45

 

5

 

Cumhuriyet Mahallesi

 

199H

35

 

480 Ada

18 Parsel

 

3.200,00TL

 

2.304,00TL

 

11:00

 

6

 

 Cumhuriyet Mahallesi

 

199K

38

 

480 Ada

18 Parsel

 

2.400,00TL

 

1.728,00TL

 

11:15

 

7

 

 Cumhuriyet Mahallesi

 

199P

43

 

480 Ada

18 Parsel

 

2.400,00TL

 

1.728,00TL

 

11:30

 

Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazlar Delice Belediye Başkanlığı tarafından 30.04.2023 Salı günü saat 10:00’da başlayıp 11:30’da bitecek olan ihalede dükkanlar 2 (İki) Yıllığına kiraya verilecektir.

 İhale, Delice Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45inci maddesi hükümleri çerçevesinde Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.

 

4/1: Gerçek Kişiler için;

a) Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan kimlik kartının aslı,

b)İkametgâhı Delice İlçesi sınırları dışında olanlar için Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet sisteminden alınmış “Yerleşim Yeri Bildirimi” aslı,

c) Vekil tayin edilenler için vekâletname aslı, ortak girişimciler için ise imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi” nin aslı,

d) İhale Şartnamesi (Yazı İşlerinden Temin Edilecek),

e) Geçici Teminat ödendiğine dair banka dekontu.

 

4/2: Tüzel Kişiler için;

İhalenin yapılacağı tarih itibariyle, içinde bulunulan yıl tarihli Ticaret Sicili Müdürlüğünden ve Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış;

a) Tebligata esas adres beyanı bulunan, Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Sicil Kayıt Sureti 

b) Yetki Belgesi ile Faaliyet Belgesi fotokopileri,

c) Yetkili kişi ve ortakların son durumunu gösterir Ticari Sicil Gazetesi fotokopisi,

d) Tüzel Kişiliğe temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerini gösteren noter tarafından düzenlenmiş vekâletname aslı veya örneği,

e) İhale Şartnamesi (Yazı İşlerinden Temin Edilecek),

f) Geçici Teminat ödendiğine dair banka dekontu.

 

5- Geçici teminat makbuzu ve diğer belgeler, 30 NİSAN 2024 Salı günü ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

 

6- İhale ile ilgili şartname  mesai saatleri içerisinde belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

 

7- 2886 Sayılı Kanun’un 6. Maddesinde belirtilen Gerçek ve Tüzel kişiler ile Kamu İhalesinden Yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar. 

 

8- Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                    

                İLAN OLUNUR